Knelpunten verkeer in Heveadorp benoemd tijdens werkatelier mobiliteit

Actueel bewonersvereniging

Een extern bureau doet op dit moment in opdracht van de Gemeente Renkum onderzoek naar verkeersstromen binnen de gemeente en naar verkeerssituaties die naar het oordeel van inwoners om verbetering vragen. Aan de bewoners is gevraagd hierover een enquête in te vullen. Ook in ‘stands’ op weekmarkten werden inwoners bevraagd en scholieren worden benaderd met vragen over bijvoorbeeld routes die zij afleggen naar scholen, winkels, sportverenigingen et cetera. 

Werkatelier mobiliteit

Samen met belangengroeperingen uit de andere dorpen nam de bewonersvereniging op 15 januari deel aan het ‘Werkatelier Mobiliteit’ in het Gemeentehuis.

Talloze on- en minder gewenste situaties kwamen aan de orde. Een greep hieruit: te smalle en/of slecht begaanbare trottoirs, ofwel het totaal ontbreken daarvan (bocht in de Van Borsselenweg, bocht in de Beeklaan), de hier en daar slechte staat van het wegdek, dertig-kilometer-zones waar nauwelijks gehandhaafd wordt, autoverkeer en de parkeerdruk in de Weverstraat, sluipverkeer op diverse wegen et cetera.

Knelpunten Heveadorp

Vanzelfsprekend hebben wij ook de knelpunten in Heveadorp benoemd: de al eerder gesignaleerde gevaarlijke situatie voor fietsers op de splitsing Oude Oosterbeekseweg/Seelbeeckweg, de vreemde slingers die het verkeer op de Beeklaan moet maken in de wegversmallingen, de snelfietsroute van Wageningen naar Arnhem waarvan in Renkum nog steeds een deel ontbreekt, het vrachtverkeer op de Fonteinallee van en naar De Groene Waarden dat deze fietsroute gevaarlijk maakt, het vrachtverkeer met bestemming Parenco door het dorp, dat weliswaar is verminderd maar nog steeds voor overlast zorgt.

Kentekenonderzoek

Hoopvol is, dat een kentekenonderzoek werd aangekondigd, dat moet aantonen wat al lang (maar niet officieel) bekend is, namelijk dat verreweg het meeste snelverkeer komend vanuit Oosterbeek via de Oude Oosterbeekseweg op bovengenoemde splitsing rechtdoor gaat richting W.A. Scholtenlaan en aldus een groot gevaar vormt voor fietsers die met hoge snelheid de Seelbeeckweg afdalen. 

Fietsers en voetgangers op de eerste plaats

Waar alle groeperingen het over eens waren: in de gemeente Renkum zouden voorzieningen voor fietsers en voetgangers de voorkeur moeten krijgen boven die voor automobilisten. Anders gezegd, op veel plaatsen zou autoverkeer geweerd moeten worden. Als voorbeeld werd genoemd: de Weverstraat in Oosterbeek. Onbegrijpelijk, dat hiervan na de recente reconstructie geen voetgangerszone is gemaakt.

De Raad beslist

De uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek zullen te zijner tijd worden aangeboden aan de Gemeenteraad. Die zal een besluit moeten nemen over welke knelpunten moeten worden aangepakt. En dan moet nog bekeken worden of daar voldoende budget voor is. Kortom, verwacht geen wonderen en zeker niet op korte termijn…