Ontwerp-‘Omgevingsvisie Renkum 2040’ gereed

Actueel

Het afgelopen jaar hebben veel inwoners een bijdrage geleverd aan het opstellen van de Omgevingsvisie Renkum 2040 door in verschillende enquêtes vragen te beantwoorden over diverse onderwerpen.

Het concept van de Omgevingsvisie Renkum 2040 is inmiddels klaar. Klik hier om de visie om het document in te zien. 

Waarom een omgevingsvisie ? 

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten in het ruimtelijke / fysieke domein samen tot één wet. Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen dan onder één wet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet doen ook enkele nieuwe beleidsinstrumenten hun intrede zoals de omgevingsvisie (dit is de opvolger van de structuurvisie), het daarbij behorende kerninstrument ‘programma’ en het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan maar dan met opgenomen alle aspecten van de fysieke leefomgeving). Het opstellen van een omgevingsvisie is een verplichting voor elke overheid in het kader van de Omgevingswet. 

Wat is de ‘(ontwerp)Omgevingsvisie Renkum 2040’ ? 

De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Renkum, dus op alle zes de dorpen en het buitengebied.
Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die hem opstelt. Dat betekent dat alleen de gemeente Renkum zich hieraan dient te houden, dan wel dat zij alleen goed gemotiveerd daarvan af kan wijken. Voor anderen, zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, biedt de visie aanknopingspunten om samen te werken, initiatief te nemen, participatie vorm te geven en bij te dragen aan de ontwikkeling en het beheer van de gemeente. Maar de visie brengt voor anderen geen verplichtingen met zich mee. 

De omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2040. Het is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Het biedt een stip aan de horizon voor de ambities en doelstellingen met als doelstelling te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.
De visie is opgesteld vanuit een integraal perspectief. Dat wil zeggen dat het niet alleen gaat om ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Sociale ontwikkelingen en karakteristieken hebben, evenals economische ontwikkelingen namelijk invloed op de invulling van de leefomgeving. Alles wat je ziet, voelt en ruikt komt terug in deze visie. We verstaan hieronder het geheel van onder andere ruimte, water, bodem, milieu, natuur, landschap, verkeer en verboer, infrastructuur, sociale cohesie, sociaal domein en cultureel erfgoed. Deze onderdelen zijn in samenhang bekeken en vertaald naar de leefomgeving en de toekomst. Bijna alle aspecten in de gemeente Renkum zijn immers met elkaar verbonden.