Vivare past werkzaamheden aan, nalv constructief gesprek

Actueel

Zolders rietenkapwoningen blijven toegankelijk (onder voorwaarden)

Vivare gaat uw woning verbeteren! Zo luidde de aanhef van een brief die de bewoners van de rietenkapwoningen onlangs ontvingen van vastgoedonderhoudsbedrijf Weijman.

Deze brief zorgde bij veel bewoners voor opschudding, omdat in hun ogen sommige van de aangekondigde werkzaamheden niet nodig en ook niet gewenst waren. Waarom zou een zolder, die gebruikt wordt voor opslag van bijvoorbeeld speelgoed en kerstspullen ontoegankelijk gemaakt moeten worden? En waarom zou in een aanbouw, waarin een badkamer, voorzien moeten worden van een brandwerend plafond?

Mevrouw Antonides, een van de bewoners, nam hierover contact op met de redactie van Heveadorp.nl met de vraag: “Zou een artikeltje op onze website Vivare wellicht op andere gedachten kunnen brengen?”

Toevallig heeft een van onze redacteuren (een beetje) verstand van brandveiligheid. Hij adviseerde mevrouw Antonides bij Vivare het rapport op te vragen waarin de brandweer de brandveiligheid van de rietenkapwoningen beoordeelt en welke aanpassingen volgens de brandweer nodig zijn om de woningen te laten voldoen aan de ‘brandveiligheidseisen bestaande bouw’.

Vivare bleek bereid inzage te geven in het (lijvige) rapport. Dat riep bij ons nogal wat vragen op. Wij konden in het rapport bijvoorbeeld niet ontdekken, dat de brandweer eist dat zolders ontoegankelijk moeten worden gemaakt. Daarom hebben wij in een brief aan Vivare gevraagd de geplande ingrepen nader toe te lichten. Naar aanleiding van onze brief werden wij uitgenodigd voor een gesprek met de projectleider en de klantconsulent. Dat vond plaats op 12 november jl. Ook mevrouw Antonides was bij het gesprek aanwezig.

In het constructieve gesprek bleek dat voor Vivare onze brief de aanleiding was geweest om de ingreep die voor zolders gepland was te nuanceren.

Resultaten van het gesprek

De brandweer vindt dat er vanuit het oogpunt van brandveiligheid geen bezwaar is tegen lichte opslag op de zolder. Daarom is besloten om de zolder wél beschikbaar te stellen onder de volgende voorwaarden:

  • De zolder mag alleen gebruikt worden voor lichte opslag. De balkconstructie is namelijk niet sterk genoeg voor het dragen van zware lasten; dozen met boeken bijvoorbeeld of zware meubelstukken. Er zal door een ingenieursbureau nog worden berekend welke belasting maximaal is toegestaan.
  • Huurders die een vlizotrap hebben en hiervoor geen aanvraag hebben ingediend kunnen dat alsnog doen via een Eigenwijs Verbouwen. Vivare zal dan toestemming geven onder bepaalde voorwaarden.
  • De zolder mag absoluut niet als verblijfsruimte, d.w.z. (slaap)kamer gebruikt worden. Logisch, want bij brand maak je geen schijn van kans om veilig te vluchten.

Alle bewoners die hun zolder in gebruik hebben of een vlizotrap die de zolder toegankelijk maakt, zullen opnieuw worden benaderd. In verband met de coronamaatregelen wordt ervoor gekozen individueel op huisbezoek te gaan.

Voorkomen van branddoorslag en -overslag

Het Bouwbesluit ziet de gehele woning, inclusief aanbouw, als een zogenoemd brandcompartiment. Daaraan stelt het Bouwbesluit de volgende (wettelijke) eis: in geval van brand mag deze beslist niet binnen twintig minuten overslaan of doorslaan naar een ander brandcompartiment, een naastgelegen woning. (Doorgaans is de brandweer royaal binnen twintig minuten na een brandmelding ter plaatse om dat te voorkomen.)

Aan die twintigminuteneis voldoen de rietenkapwoningen op dit moment niet. Daarom zijn bepaalde ingrepen noodzakelijk. De beplating van de rietenkappen zal worden geïnspecteerd en zo nodig worden vervangen. Naden en kieren zullen worden dichtgezet met een brandwerend middel. De in het verleden aangebrachte pur-schuimafdichting voldoet niet aan de huidige eisen en zal worden vervangen.

Risico brandoverslag vanuit aanbouw

Omdat een aanbouw onderdeel is van de woning (van het brandcompartiment) worden de plafonds in de aanbouwen vervangen door een brandwerend plafond. Ook wanneer de aanbouw in gebruik is als badkamer. Het geldt hier een wettelijke verplichting, waaraan helaas niet valt te ontkomen.

In de rietenkapwoningen zijn standaard de zolders niet afgewerkt. Sommige bewoners hebben, al dan niet met toestemming van Vivare, de zolders zelf afgewerkt/laten afwerken. Tijdens de werkzaamheden zal het ingenieursbureau dat het rapport beoordeling brandveiligheid heeft opgesteld in de betreffende woningen, toetsen of de situatie brandveilig is. Zo ja, dan hoeft er niets te veranderen. Zo niet, dan zullen de noodzakelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Vivare verhuurt de zolder niet als ruimte. Daarom zal zij in dat geval de zolder niet aftimmeren.  

Rookmelders

Telkens weer blijkt uit onderzoeken van branden met fatale afloop dat een simpele rookmelder levens had kunnen redden. De meeste slachtoffers van brand waren al in hun slaap bedwelmd door het bij brand vrijkomende giftige koolmonoxide, voordat de vlammen hen bereikten.

Rookmelders waarschuwen je tijdens de slaap voor brand, waardoor vluchten mogelijk wordt. Nieuwere woningen zijn al jarenlang standaard voorzien van rookmelders. Voor bestaande woningen geldt die verplichting vanaf 1 juli volgend jaar.

Vivare zal daarom tijdens de werkzaamheden ook rookmelders aanbrengen. Het worden rookmelders die zijn voorzien van een accu die tenminste tien jaar meegaat. Na die tien jaar zullen ze worden vervangen. De rookmelders zullen (draadloos) met elkaar verbonden worden. Dat houdt in, dat de rookmelder die op de begane grond brand detecteert ook de rookmelder op de verdieping activeert. En andersom.

Tot slot

Het is verheugend, dat Vivare de brandveiligheid van haar woningen serieus neemt. De aanpassingen aan woningen zullen helaas met wat overlast gepaard gaan. Maar het moet voor de bewoners een geruststellend idee zijn, dat na afronding van de werkzaamheden hun woning voldoet aan de huidige brandveiligheidseisen.