Besproken onderwerpen tijdens ALV

bewonersvereniging

Op 11 maart werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Hieronder een samenvatting van de besproken onderwerpen.

Jaarstukken

Secretaris en penningmeester kunnen tevreden zijn over de door hen opgestelde verslagen respectievelijk financiële stukken. Zonder noemenswaardige opmerkingen konden die worden vastgesteld. Waarna wat langer werd stilgestaan bij wat er zoal in en rond het dorp speelt.

Buurtfeesten

Het feest ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het dorp, al weer drie jaar geleden, was vooralsnog het laatste van een serie succesvolle en drukbezochte dorpsfeesten.

Het bestuur ziet het als één van zijn taken de saamhorigheid binnen het dorp te bevorderen. Een dorpsfeest is daartoe bij uitstek geschikt. Het plan daarvoor is echter sneller bedacht dan uitgevoerd. Voor het organiseren van een feest voor alle Heveanen in 2019 is het eigenlijk al te laat. Maar een feest in 2020 moet haalbaar zijn. Daarom roept het bestuur nu al vrijwilligers op die een steentje willen bijdragen aan de organisatie daarvan. Aanmelden kan via:

Wim Schoonderbeek biedt op voorhand aan ervoor te zorgen dat tijdens het feest voldoende Heveabier beschikbaar is.

Enkele straten in ons dorp kennen een traditie van buurtbarbecues. Ook dat zijn gelegenheden om nader in contact te komen met nieuwe bewoners c.q. contacten met buren te verstevigen. Mochten de kosten een belemmering zijn om een buurtbarbecue te organiseren, dan kan een beroep worden gedaan op een ‘stimuleringssubisidie’ van de bewonersvereniging. Nadere info via

Website

De website Heveadorp.nl wordt gezien als een aanwinst voor het dorp. De redactie streeft ernaar de site regelmatig te voorzien van relevant nieuws. Niet genoeg kan worden benadrukt, dat ook bewoners dit platform kunnen gebruiken om nieuws te delen. Dat kan via het contactformulier

Speeltuin

De gemeente heeft het elf jaar oude, houten klimtoestel uit de speeltuin verwijderd nadat dit was afgekeurd. Splinters, spijkers en schroeven zouden verwondingen kunnen veroorzaken en het toestel was niet meer stabiel. Omdat de gemeente geen budget heeft voor nieuwe speeltoestellen onderzoekt de bewonersvereniging nu mogelijkheden om andere bronnen aan te boren. (Het Oranjefonds? Heidemij?) Verwacht wordt, dat de gemeente alsnog een bijdrage zal leveren, wanneer blijkt dat de bewonersvereniging daarin geslaagd is.

Waterspeelplaats

Het bestuur verwacht, dat het definitieve ontwerp voor de waterspeelplaats bij het waterfiltergebouw deze zomer gereed zal zijn. Zodra alle vergunningen en toestemmingen zijn verkregen, zal de de speelplaats worden aangelegd. Naar verwachting in de herfst.

Vrachtverkeer door het dorp

Zware vrachtauto’s met de Parenco fabriek in Renkum als bestemming zorgen voor veel overlast in het dorp. De oorzaak? Zowel Heveadorp als het dorp Renkum kennen een Veerweg. Vrachtwagenchauffeurs die in hun TomTom ‘Veerweg Renkum’ intoetsen worden in sommige gevallen naar de Veerweg in Heveadorp gestuurd. Dat leidt niet alleen in Heveadorp, maar ook in andere dorpen tot ongewenste situaties.

Het probleem is meerdere malen bij de gemeente aangekaart en bij navraag is gebleken, dat nu ook de gemeente actief zoekt naar een oplossing. De aangedragen oplossing is de aanpassing van de naam van de weg waaraan Parenco is gelegen. Deze weg is echter eigendom van de provincie. De gemeente is dan ook in overleg met de provincie om die naamsverandering door te voeren.

AED

In het dorp is een AED 24 uur per dag beschikbaar: op de gevel van het woonhuis aan de Zuiderlaan 1. Mocht het nodig zijn iemand m.b.v. een AED te reanimeren, dan mag de verzegeling worden verbroken.

E.e.a. blijkt echter niet voldoende bekend. Daarom zal er op heveadorp.nl, op een prominente plaats aandacht aan worden besteed.

Hevea-initiatief

Over het Hevea-Initiatief valt veel nieuws te vermelden.

Voorstel deelname Wijk van de toekomst geaccepteerd

Op woensdag 6 maart is de aanvraag voor deelname van Heveadorp aan het GEA-programma Wijk van de Toekomst besproken in de stuurgroep. De stuurgroep is erg enthousiast is over de voorgestelde aanpak en stelt de deelname van Heveadorp enorm op prijs.

Lees meer over het project Wijk van de Toekomst

Hevea-Initiatief schuift aan bij klimaattafels Renkum

Onder het motto ‘Renkum verduurzaamt samen’ wil de gemeente Renkum aan de slag en samen met haar burgers, bedrijven en organisaties het “Renkum’s klimaatakkoord“ maken. Om dit te realiseren organiseert de gemeente Renkum komende maanden de klimaattafels. Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het verduurzamen van Renkum kan zitting nemen aan een van deze klimaattafels. Tijdens de kick-off avond op 21 februari werden de onderwerpen van de klimaattafels vastgesteld. Vanzelfsprekend zullen vertegenwoordigers van Hevea-Initiatief de ontwikkelingen van de klimaattafels nauwlettend volgen. Zij hebben zich niet bij een specifieke tafel aangesloten, maar zullen hun inbreng leveren bij meerdere tafels.

Lees meer op Renkum verduurzaamt samen

Collectief met Waterturbine

Het plan voor een gedegen onderzoek om met behulp van een waterturbine elektriciteit op te wekken blijkt levensvatbaar. Hevea-Initiatief gaat op zoek naar ‘geld’ om het onderzoek te kunnen starten en daarna wellicht de turbine te realiseren. 14 Maart vindt overleg plaats om de plannen in een groter Europees project in te brengen. Daarnaast wordt samen met de gemeente Renkum en Overbetuwe gekeken naar mogelijkheden om onderzoeksgeld uit Den Haag te krijgen. Op dit moment loopt in het kader van een afstudeerproject aan de Technische Universiteit van Delft een vooronderzoek naar de potentie van een waterturbine bij onze stuw.

Lees meer over het project Waterturbine in de stuw

Zonnedak op steenfabriek

Hevea-Initiatief is in overleg met Hooijer Biomassa, die de gebouwen van de voormalige steenfabriek in de uiterwaarden bij kasteel Doorwerth gebruikt.

Op de daken van de steenfabriek zou een ‘zonnepark’ van ca 1 hectare kunnen worden aangelegd. Hooijer blijkt bereid hieraan medewerking te verlenen. Over de mogelijkheden en voorwaarden vinden onderhandelingen plaats.

Lees meer over Collectief met zonnepanelen

Waterstoffabriek

Mocht het zonnedak op de steenfabriek worden gerealiseerd, dan zullen er momenten zijn, waarop een overschot aan energie ontstaat. Die energie zou gebruikt kunnen worden om waterstof te produceren. Het ligt voor de hand om daarvoor een waterstoffabriek(je) te bouwen.

Kortom: plannen genoeg. Mocht je het Hevea-Initiatief willen versterken, meld je dan aan via

Napraten

Na afloop van de vergadering werd nog lang nagepraat.