Constructief gesprek met wethouder Maouche

bewonersvereniging

Constructief gesprek met wethouder Maouche

Tijdens het halfjaarlijks overleg van het bestuur van de bewonersvereniging met wethouder Maouche werden, zoals gebruikelijk, diverse zaken besproken die de inwoners van Heveadorp bezighouden. Het gesprek vond plaats op 1 juli.

Bestuursleden in gesprek met wethouder Joa Maouche (links). 

Het eerste onderwerp dat aan de orde kwam was de stand van zaken rond HeveaInitiatief.

De wethouder vertelt, dat hij een goed gesprek heeft gehad met vertegenwoordigers van HeveaInitiatief en verontruste bewoners. De wethouder, alsook HeveaInitiatief hebben erkend, dat veel misverstanden zijn ontstaan doordat de indruk werd gewekt dat Heveadorp, hoe dan ook, uiterlijk 2030 wordt afgekoppeld van het (aard)gas.

HeveaInitiatief doet onderzoek naar mogelijkheden om de onvermijdelijke energietransitie, met inspraak van bewoners, zo acceptabel mogelijk te laten verlopen. Zij adviseren bewoners hoe zij energie kunnen besparen (door hun woningen beter te isoleren) en/of op te wekken (met zonnepanelen bijvoorbeeld). Zij doen onderzoek naar mogelijkheden om energie op te wekken via waterkracht (via de stuw bij Driel) naar het gebruik van waterstof in plaats van aardgas, de aanleg van een warmtenet, participatie in het zonnedak van De Groene Waarden en nog veel meer.

Kortom: allemaal maatregelen die er mógelijk toe zouden kúnnen leiden, dat Heveadorp op den duur kan worden afgekoppeld van het aardgas.

HeveaInitiatief werd (en wordt nog) te veel vereenzelvigd met ‘Heveadorp Aardgasvrij.’ Er is onvoldoende duidelijk gemaakt dat dat mogelijk de uitkomst is van een aantal onderzoeken waarin enkele bewoners heel veel tijd en energie steken.

HeveaInitiatief gaat verder met een nieuwe voorzitter en onder de naam HeveadorpDuurzaam: een vlag die de lading beter dekt.

Plannen voor het schoolplein aan de Middenlaan

Vorig jaar ontstond commotie onder omwonenden van de voormalige school aan de Middenlaan, omdat er plannen zouden zijn voor woningbouw op het schoolplein.

De gemeente heeft echter laten weten dat er vooralsnog geen concrete plannen zijn voor dit plein. Wel heeft zij de bewonersvereniging uitgenodigd zelf een plan te bedenken voor de inrichting ervan. Enkele bewoners pleiten voor de aanleg van een ecologische tuin door een deel van de tegels te verwijderen en de perken die daardoor ontstaan in te zaaien met insectvriendelijke planten. Of door (verrijdbare) plantenbakken te plaatsen met dito planten. Ook het plaatsen van een insectenhotel wordt geopperd. Het plan zal worden uitgewerkt, waarna het zal worden voorgelegd aan de gemeente.

Elektriciteitskast op het Heveaveld

De elektriciteitskast op het Heveaveld, destijds geschonken door de aannemer van de woningen rond het veld en gebruikt voor de stroomvoorziening tijdens dorpsfeesten, veroorzaakt een aanzienlijke kostenpost voor de bewonersvereniging. (Vastrecht, verschuldigd aan Nuon). Aan de wethouder de vraag: kan de kast worden gebruikt als stroomleverancier voor een of meer laadpalen. Helaas: de locatie leent zich hier verkeerstechnisch niet voor en er kleven meer bezwaren aan. Maouche geeft de bewonersvereniging in overweging de kast door Nuon te laten verwijderen en de kosten daarvan (enkele duizenden euro’s) voor lief te nemen. Dat is wellicht te verkiezen boven elk jaar enkele honderden euro’s vastrecht te betalen. Het bestuur zal zich hierover beraden.

Omdat er een groeiende behoefte is aan laadpalen, onderzoekt de gemeente op dit moment de mogelijkheid om de onlangs geplaatste geavanceerde led-lantaarnpalen mede te laten fungeren als laadpalen. Voorwaarde is, dat ze kunnen worden voorzien van een klein formaat elektriciteitsmeter. Wellicht wordt de gemeente Renkum een pilotgemeente op dit onderwerp.

Led-lantaarnpalen in het oude dorp

Enkele bewoners van het ‘oude dorp’ maakten destijds bezwaar tegen het vervangen van de ‘klassieke’ lantaarnpalen door de modernere led-palen, die volgens hen niet passen in het monumentale gedeelte van Heveadorp.

De gemeente ziet geen mogelijkheden om de palen te vervangen (te kostbaar). Vooralsnog lijkt het erop, dat men gewend is geraakt aan de nieuwe palen. Het bestuur laat dit onderwerp daarom rusten.

Plaatsen vlaggenmast op het Heveaveld

De gemeente geeft geen toestemming een vlaggenmast te plaatsen op het Heveaveld. De mast zou dan rond kerst kunnen worden voorzien van vlaggenmastverlichting. De reden: de gemeente wil niet verantwoordelijk zijn voor schade, die kan worden veroorzaakt door een mast op haar grond. Wel wordt gewerkt aan een regeling die e.e.a wel mogelijk maakt. Die regeling zal echter nog enkele jaren op zich laten wachten.

Vrachtverkeer door het dorp

Het aantal vrachtwagens dat door het dorp rijdt met bestemming Smurfit Kappa aan de Veerweg te Renkum is afgenomen. Toch komt het nog regelmatig voor dat chauffeurs die ‘Veerweg Renkum’ intoetsen in hun navigatiesysteem, terecht komen op de Veerweg in Heveadorp.

Maouche is van dit probleem op de hoogte. Hij adviseert contact op te nemen met Smurfit Kappa, het probleem uit te leggen en te vragen of in alle communicatie met bezoekers van de fabriek kan worden gewezen op het nieuwe adres: Papiermolenweg Renkum.

Trouwfeesten op de Duno

Een aantal bewoners heeft trouwfeesten die op de Duno worden georganiseerd als hinderlijk ervaren. Er wordt een grote partytent geplaatst, gebarbecued, muziek gemaakt, slordig geparkeerd en niet alle rommel wordt na afloop opgeruimd. Maouche adviseert om na te gaan of de Duno een officiële trouwlocatie is. Zo niet, dan moet een vergunning worden aangevraagd. Die wordt alleen verleend als aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. En verder: om contact op te nemen met Geldersch Landschap en te vragen welke voorwaarden worden gesteld.

Speel- en beweegtuin Heveaveld

De wethouder stelt het op prijs te horen, dat de bewonersvereniging zelf geld wil investeren in de aanleg van een speel- en beweegtuin en geeft adviezen ten aanzien van instanties waaraan subsidie kan worden gevraagd. Toestellen in de beweegtuin kunnen worden geplaatst op in te graven ‘standaardsokkels’. Te zijner tijd kan een beroep worden gedaan op de gemeente om deze sokkels te plaatsen. (Of het verzoek zal worden ingewilligd kan nu nog niet worden gezegd). De standaardsokkels maken het mogelijk verschillende toestellen in de gemeente onderling van plaats te verwisselen. Zo ervaren gebruikers van tijd tot tijd ‘nieuwe’ toestellen.