Drukbezochte en geanimeerde Algemene Ledenvergadering

bewonersvereniging

Drukbezochte en geanimeerde Algemene Ledenvergadering

Een Algemene Ledenvergadering houden via Zoom; het bestuur van de Bewonersvereniging hield er rekening mee, dat daarvoor weinig belangstelling zou bestaan. Dat viel mee. Maar liefst 28 bewoners namen op 20 april deel aan de vergadering die daardoor een van de drukstbezochte werd van de afgelopen jaren.

Complimenten voor Groenclub en Activiteitencommissie

De Groenclub en Activiteitencommissie kregen complimenten, omdat zij in het afgelopen jaar, ondanks corona, toch een aantal ‘corona-proof’ activiteiten voor jong en oud wisten te organiseren.

Financiën op orde

De kascontrolecommissie bleek geen onregelmatigheden te hebben ontdekt in de boekhouding, maar adviseerde wel mogelijkheden te onderzoeken of de kosten van de elektriciteitskast op het Heveaveld beperkt kunnen worden. Ook zei de commissie het te betreuren, dat vooral als gevolg van verhuizingen, het aantal lidmaatschappen van de vereniging behoorlijk is teruggelopen. Nieuwe bewoners worden niet altijd benaderd om lid te worden. Een punt van aandacht!

Wat er op dit moment speelt

Nadat de notulen van de vorige ALV, het financieel jaarverslag en begroting 2021 waren vastgesteld werd ruim aandacht besteed aan wat er op dit moment in en rond ons dorp speelt.

Glasvezelcampagne

De Glasvezelcampagne verloopt succesvol. Volgens de projectleider van Deltafiber is het aantal Heveanen dat zich tot dusver bij een van de providers heeft aangemeld via een van de links op Heveadorp.nl aanzienlijk hoger, dan wat in deze fase van de campagne gebruikelijk is. Ook inwoners van Doorwerth en Wolfheze kunnen zich aanmelden via onze website en aldus profiteren van een korting van €25,-.

Afkoppelen regenwater

Voor het project ‘Afkoppelen regenwater’ is veel belangstelling. De ‘Afkoppelcommissie’ zal in mei bijeenkomsten organiseren waarbij belangstellenden advies krijgen over de wijze waarop ze in hun tuin regenwater kunnen afkoppelen. De ‘Afkoppelcoach’ van de gemeente Renkum zal bij die bijeenkomsten aanwezig zijn. Ervaringen zullen worden gedeeld via Heveadorp.nl.

Hinderlijk vrachtverkeer

Vrachtauto uit Polen, op weg naar Smurfit Kappa, Veerweg Renkum

Het vrachtverkeer door Heveadorp is, na acties van het bestuur, afgenomen. Toch zorgen (veelal buitenlandse) chauffeurs met bestemming Smurfit Kappa, Renkum nog regelmatig voor onveilige situaties in het dorp. Hun ‘TomTom’ waarin zij ‘Veerweg Renkum’ hebben ingetoetst verwijst hen namelijk in veel gevallen naar Veerweg Heveadorp. Overleg met de gemeente heeft tot dusver weinig opgeleverd. Wellicht helpt overleg met Smurfit Kappa. Zij zouden hun adres kunnen wijzigen in Papiermolenweg.

Bouwplannen schoolplein

Schoolplein en groenstrook aan de Middenlaan

Bewoners rond het schoolplein aan de Middenlaan is ter ore gekomen, dat de gemeente denkt aan woningbouw op het schoolplein. Terwijl nota bene het schoolplein en de aangrenzende groenstrook de bestemming ‘Groen’ heeft.

Het op deze plaats creëren van een tuin met bijvoorbeeld wat fruitbomen is volgens omwonenden een veel beter plan. Het bestuur zal het woningbouwplan en het door omwonenden aangedragen alternatief hiervoor bespreken tijdens het halfjaarlijks overleg met de wethouder.

Ontwikkelingen rond ‘Wijk van de toekomst’

Het bestuur van de Bewonersvereniging/redactie van Heveadorp.nl volgt de ontwikkelingen rond ‘Heveadorp, Wijk van de Toekomst’ met belangstelling, maar wil zich niet mengen in de discussie tussen voor- en tegenstanders van een aardgasvrij Heveadorp. Op Heveadorp.nl wordt nieuws geplaatst over wat er in het dorp speelt: over bewonersbijeenkomsten en plannen van HeveaInitiatief en ook over initiatieven van bewoners die kritisch staan tegenover het project Wijk van de Toekomst. Het is aan de bewoners om zelf een standpunt in te nemen.

Speel- en beweegtuin

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering onttrekt het bestuur €3000 aan de reserves van de vereniging voor het uitbreiden en vernieuwen van de speeltuin en de aanleg van een beweegtuin.

In overleg met toekomstige gebruikers zal een ontwerp worden gemaakt voor een speel- en beweegtuin op het Heveaveld. Van de toestellen zullen jong en oud gebruik kunnen maken.

Dorpsfeest

Het bestuur hoopt dat het in 2022 mogelijk is weer eens een dorpsfeest te organiseren en roept bewoners op om dit mede te organiseren.