Over glasvezel, Heveadorp 2030, hinderlijk vrachtverkeer en meer (Terugblik ALV 3 maart)

bewonersvereniging

Over glasvezel, Heveadorp 2030, hinderlijk vrachtverkeer en meer

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 3 maart

Glasvezel in Heveadorp?

De afgelopen tijd zijn onder meer langs de Veerweg en op de Duno glasvezelkabels aangelegd. Doel hiervan is: aansluiting van bewoners in het ‘buitengebied’ op het glasvezelnetwerk. Voor Heveadorp betekent dit dat alleen de bewoners van bijvoorbeeld de woonboten en de nieuwe woningen op ‘het landje van Wernsen’ de beschikking krijgen over een glasvezelverbinding. De bewoners van Heveadorp zullen het voorlopig moeten doen met internet via KPN of via de kabel (Ziggo).

Opgemerkt wordt, dat wanneer je in Heveadorp wilt beschikken over ‘snel internet’ bent aangewezen op een (duur) Ziggo abonnement. Het KPN netwerk is immers veel te traag! In feite beschikt Ziggo dus over een monopolypositie. Dat is in tijden van marktwerking ongewenst.

Het bestuur zegt toe dit probleem bij de gemeente aan te kaarten.

Visie Heveadorp 2030

De enquête die Hevea-Initiatief onlangs uitvoerde heeft een interessante ‘bijvangst’ opgeleverd. De antwoorden die gegeven werden op de vraag: ‘Wat ziet u graag verbeterd in Heveadorp’ leverde namelijk een flink aantal punten op die het woongenot in Heveadorp (nog verder) kunnen verbeteren.

Verbeterpunten

Uit de vragenlijst van het Hevea-Initiatief blijken de volgende zaken:

 • Heveadorp meer ‘dorp’ maken
 • Aandacht voor milieu
 • (Sociale) deeleconomie
 • (Verkeers)veiligheid
 • Aanleg glasvezel

Meer ideeën

Het bestuur ziet ook onderstaande ideeën langskomen:

 • Gemeenschapsruimte of -plek
 • Waar mogelijk minder stenen en een tiny forest
 • Waar mogelijk meer natuur en mooier bos
 • Burenhulpprogramma
 • Klussen hulppagina op de website
 • Activiteiten voor ouderen
 • Beter groen
 • Laadpaal voor elektrische voertuigen.

Hoe nu verder?

Het spreekt vanzelf, dat niet alle verbeterpunten die uit de enquête van Hevea-Initiatief naar voren kwamen binnen één of twee jaar kunnen worden gerealiseerd.

Het bestuur zal beginnen met het formuleren van een aantal speerpunten. Een voorbeeld: veel bewoners blijken het op prijs te stellen als er in Heveadorp een ontmoetingsplaats/dorpshuis zou komen.

De aanleg van glasvezel is ook een veelgenoemd verbeterpunt.

Bestuur zoekt versterking

Duidelijk is, dat het bestuur versterking nodig heeft bij het opstellen en uitvoeren van plannen.

Het bestuur stelt daarom voor in 2020 een aantal acties uit te zetten om met de leden en andere bewoners van Heveadorp bewust na te denken hoe de actie-agenda er de komend tien jaren uit zou kunnen zien.

Gedacht wordt aan:

 1. Een kleine werkgroep
 2. Een enquête
 3. Een of twee bijeenkomsten van en voor alle bewoners van het dorp
 4. Een samenvattende actielijst voor de komende tien jaar.

Vrachtverkeer door Heveadorp

Het dorp ondervindt nog steeds hinder van zwaar vrachtverkeer met bestemming Parenco Renkum. Dat komt doordat chauffeurs die in hun navigatiesysteem Veerweg Renkum intoetsen in veel gevallen naar de Veerweg in Heveadorp worden geleid. Wanneer Parenco zijn adresgegevens wijzigt van Veerweg in Papiermolenweg kan dit voorkomen worden.

Het bestuur heeft in een brief aan de gemeente gevraagd of zij Parenco dringend wil verzoeken daartoe over te gaan.

Vervanging speeltoestellen

Tijdens een keuring door de gemeente bleken de speeltoestellen op het Heveaveld niet veilig, waarna deze werden verwijderd.

Er zal nu op korte termijn een plan worden gemaakt voor een nieuwe speeltuin. Wie daarvoor nog ideeën heeft melde zich bij de voorzitter. Voor de bekostiging van de nieuwe speeltoestellen zullen sponsors worden gezocht.

Een bewoner merkt op:

“In de hele gemeente Renkum liggen speelplaatsen die door de gemeente bekostigd werden. Waarom moet de speeltuin in Heveadorp door de bewonersvereniging worden bekostigd? De gemeente keurt wel jaarlijks de speeltoestellen, maar stelt geen geld beschikbaar wanneer de toestellen worden afgekeurd. Ontvangt het bestuur eigenlijk wel een keuringsrapport?”

Het bestuur zal deze vragen aan de gemeente voorleggen en benadrukken dat voor alle speelvoorzieningen in de gemeente dezelfde regels dienen te worden gehanteerd. Tevens zal in het vervolg een keuringsrapport worden opgevraagd.

Nieuwjaarsborrel

De dag waarop jaarlijks de nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd (eerste zondag van het nieuwe jaar) vormt voor een aantal Heveanen een belemmering dit evenement bij te wonen. Bekeken zal worden of de nieuwjaarsborrel ook op een andere dag kan worden georganiseerd.